Početna

Share
programska rješenja prilagođena Vašim potrebama

Android uređaj + printer + program za izradu računa

  • Android tablet
  • Bluetooth (prijenosni) printer
  • Program za izradu računa (sa fiskalizacijom)
  • Backup na server
  • Udaljeni pristup (izvještaji, rekapitulacije) za administratore putem web sučelja (www.pakom.hr -> Android prijava)

Pošalji upit

Povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%

Objavljeno od dana Apr 2, 2014 in Novosti | Comments Off

U Narodnim novinama broj 41/14 od 31. ožujka 2014. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama odnosno 1. travnja 2014. godine. Navedenim Zakonom, između ostaloga, povećana je stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%.

Stopa od 15% za zdravstveno osiguranje primjenjuje se od 1. travnja 2014. :

- kada se obveza doprinosa obračunava prema mjesečnoj osnovici – plaći za rad u mjesecu travnju 2014. i mjesecima koji slijede nakon travnja 2014. (za plaću za mjesec ožujak 2014. koja se isplaćuje u travnju 2014. primjenjuje se stopa od 13%)
- kada se obveza doprinosa obračunava prema ostalim primicima uz plaću koji se ne mogu pripisati određenom razdoblju u osiguranju (npr. oporezive otpremnine) isplaćenima nakon 31. ožujka 2014. (šifre iz priloga 3. Obrasca JOPPD 0021 do 0028 a razdoblje je od 01.01 do 31.12.2014.), neovisno o tome kada je stečeno pravo na te primitke – iznimno, kada se isplaćuju ostali primici uz plaću koji se mogu pripisati određenoj godini (kao što su primjerice ugovoreni bonusi za uspješan rad u tim godinama), za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje primjenjuje se, sukladno odredbi članka 218.b stavka 3. Pravilnika o doprinosima, stope koje su vrijedile na dan 31. prosinca te godine (za 2012. i 2013. stopa od 13%, za razdoblje od 2003. do 2011. stopa od 15%, a za razdoblje prije 31.12.2002. po ukupnoj stopi doprinosa „iz i na“ osnovice  od 16%).
- kada se obveza doprinosa obračunava prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak isplaćenom nakon 31. ožujka 2014. godine – iznimno, ukoliko je između isplatitelja i primatelja primitka ugovoren datum isplate primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, u razdoblju od 1. svibnja 2012. do 31. ožujka 2014. godine primjenjuje se stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje od 13%.
- kada se obveza doprinosa utvrđuje prema mjesečnoj osnovici koja je propisana kao umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta i to za razdoblje osiguranja u travnju 2014. i u mjesecima koji slijede nakon travnja 2014., kada se obveza doprinosa utvrđuje prema mjesečnoj osnovici koja je propisana kao umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta i to za razdoblje osiguranja u travnju 2014. i u mjesecima koji slijede nakon travnja 2014.,
- kada se obveza doprinosa utvrđuje prema mjesečnoj osnovici rješenjem Porezne uprave osiguranicima koji su sami obveznici doprinosa za osobno osiguranje i to za razdoblje osiguranja u travnju (ova obveza dospijeva 15. svibnja 2014.) i u mjesecima koji slijede nakon travnja 2014. – iznimno, osiguranicima koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, a to im je svojstvo utvrđeno za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinosi se obračunavaju prema osnovici te prema vrstama doprinosa i stopama za obračun važećima za godinu u kojoj je postupak pokrenut.
- kada obvezu doprinosa za osobno osiguranje utvrđuje sam obveznik doprinosa prema propisanoj mjesečnoj osnovici i to za razdoblje osiguranja u travnju 2014. i u mjesecima koji slijede nakon travnja 2014. – ova odredba se odnosi na osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dobit i koji doprinose obračunavaju prema poduzetničkoj plaći ili osnovici – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1.
Kod obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje prema godišnjoj osnovici za 2014. godinu obvezniku doprinosa s osnove druge djelatnosti, primijeniti će se ponderirana stopa za obračun doprinosa prema razdoblju druge djelatnosti unutar 2014. godine, sukladno članku 218.f Pravilnika o doprinosima.

Obavijest podnositeljima JOPPD obrasca

Objavljeno od dana Mar 31, 2014 in Novosti | Comments Off

​Porezna uprava, 29.03.2014

Poštovani, ovim putem upozoravamo sve podnositelje Obrasca JOPPD da će se od 1. svibnja 2014. godine upozoravajuće poruke vezane uz šifru općine/podatke o visini osobnog odbitka odnosno na status u obveznom mirovinskom osiguranju kod prikazivanja obveza prema dohotku od nesamostalnog rada, postati restriktivne odnosno da se takvi podaci više neće zaprimati već će se obrasci s navedenim greškama odbijati kao neispravni. Ovim putem pozivamo sve podnositelje Obrasca JOPPD koji su imali navedene greške, da, ukoliko još nisu, što hitnije isprave grešku i to – ili ispravkom podataka na Obrascu JOPPD i/ili promjenom podataka na Obrascu PK (zahtjev za promjenu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu radnika) i/ili usklađenjem prijavno-odjavnih podataka u nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.

Objavljeno od dana Mar 26, 2014 in Novosti | Comments Off

Četvrtak, 20.03.2014.

Najkasnije do 31. ožujka poduzetnici su obvezni dostaviti u FINA-u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI-POD.

Osim bilance i računa dobitka i gubitka (te izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za poduzetnike koji primjenjuju MSFI), u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na objašnjenje